Perfil del contractant

L’FCRI, d’acord amb la normativa que li és aplicable, informa, a través d’aquest web, sobre les instruccions de contractació que regulen els procediments de contractació.

ANUNCIS LICITACIONS

CLOSE ACCORDION

En aquests moments no hi ha cap anunci de licitació.

LICITACIONS EN TRÀMIT

CLOSE ACCORDION

En aquests moments no hi ha cap licitació en tràmit.

LICITACIONS ADJUDICADES

CLOSE ACCORDION

CLOSE ACCORDION

Servei d'organització tècnica escenogràfica i audiovisual de l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca (20 de març de 2024)

1- Títol: Servei d’organització tècnica escenogràfica i audiovisual de l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca

2. Codi CPV: 79952000-2

3. Data límit de presentació d’ofertes: divendres 5 d’abril de 2024, 12:00 h

4. Pressupost de la licitació:

El pressupost màxim d’aquest contracte és una partida fixa de 20.250,00 € (IVA no inclòs) 4.252,50 € (IVA), 24.502,50€ (IVA inclòs)
Pel que fa al Valor estimat del contracte es vint mil dos-cents cinquanta euros, 20.250,00 € (IVA exclòs) d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost 20.250,00€ (IVA no inclòs)
Pròrrogues 0,00€
Modificacions 0,00€
Total valor estimat del contracte 20.250,00€


5. Data de publicació: 20 de març de 2024

6. Procediment: obert ordinari.

7. Durada del contracte: des de signatura del contracte i fins a la fi de l’acte de lliurament dels premis establerta pel dia 20 de juny de 2024

8. Pròrroga del contracte: NO

9. Valor estimat del contracte: 20.250,00 € (IVA no inclòs)

10. Adjudicació: pendent.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis d’organització tècnica escenogràfica i audiovisual de l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca.
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de condicions particulars
d. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: resolta.

Acord marc per homologar empreses i/o professionals per al subministrament d’equips informàtics, llicències i altres productes d’informàtica (28 de febrer de 2024)

1- Títol: Acord marc per homologar empreses i/o professionals per al subministrament d’equips informàtics, llicències i altres productes d’informàtica
2- Codi CPV: 30200000- Equip i material informatic
3- Data límit de presentació d’ofertes: dimecres 20 de març de 2023, 14:00 hores.
4- Pressupost de la licitació:

El pressupost màxim d’aquest contracte és una partida fixa de 11.447,00 € (IVA no inclòs) 2.403,87 € (IVA), 13.850,87€ (IVA inclòs)

Pel que fa al Valor estimat del contracte es de seixanta quatre mil nou-cents vuitanta vuit euros, 64.988,00 € (IVA exclòs) d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost 11.447,00 € (IVA no inclòs)
Pròrroga 1 17.847,00 € (IVA no inclòs)
Pròrroga 2 17.847,00 € (IVA no inclòs)
Pròrroga 3 17.847,00 € (IVA no inclòs)
Total valor estimat del contracte 64.988,00 € (IVA no inclòs)
  1. Divisió en lots: SÍ

Lot 1: Subministrament d’ordinadors portàtils i de sobretaula Lot 2: Llicències Adobe

Lot 3: Serveis de Generació de Signatures compatibles amb AOC Lot 4: Altres Serveis Informàtics

Cada licitador podrà optar indistintament a un, diversos o a tots els lots objecte de la licitació.

  1. Data de publicació: 28 de febrer de 2024
  2. Tipus de contracte: Acord Marc
  3. Procediment: Obert
  4. Durada del contracte: un any des de signatura del contracte
  5. Pròrroga del contracte: previsió de fins a tres pròrrogues d’un any
  6. Valor estimat del contracte: 64.988,00 € (IVA no inclòs)
  7. Adjudicació: pendent

Documentació:
a. Informe justificatiu de l’expedient de contractació relatiu a l’acord marc per homologar empreses i/o professionals per al subministrament d’equips informàtics, llicències i altres productes d’informàtica.
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de condicions particulars
d. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: resolta.

Servei d’organització tècnica escenogràfica i audiovisual de l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca (17 d'abril de 2023)

1- Títol: Servei d’organització tècnica escenogràfica i audiovisual de l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca
2- Codi CPV: 79952000-2
3- Data límit de presentació d’ofertes: dilluns 17 d’abril de 2023, 12.00 hores.
4- Pressupost de la licitació:

El pressupost màxim d’aquest contracte és una partida fixa de 20.250,00 € (IVA no inclòs) 4.252,50 € (IVA), 24.502,50€ (IVA inclòs)

Pel que fa al valor estimat del contracte es vint mil dos-cents cinquanta euros, 20.250,00 € (IVA exclòs) d’acord amb el desglossament següent:

Pressupost 20.250,00€ (IVA no inclòs)
Pròrrogues 0,00€
Modificacions 0,00€
Total valor estimat del contracte 20.250,00€

5- Data de publicació: 30 de març de 2023.

6- Procediment: obert ordinari.

7- Durada del contracte: des de signatura del contracte i fins a la fi de l’acte de lliurament dels premis establerta pel dia 20 de juny de 2023.

8- Pròrroga del contracte: NO.

9- Valor estimat del contracte: 20.250,00€ (IVA no inclòs)

10- Adjudicació: pendent.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació del servei d’organització tècnica escenogràfica i audiovisual de l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca.
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de condicions particulars
d. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: Resolta.

Servei de suport tècnic per a l’organització dels actes del programa Amgen Transferciència de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (22 de juliol de 2022)

1. Títol: Servei de Suport Tècnic per l’organització dels actes del programa
Amgen TransferCiència.
2. Codi CPV: 8000000-4
3. Data límit de presentació d’ofertes: 22 de juliol fins a les 12.00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 6.039,20 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 7 de juliol de 2022.
6. Procediment: obert.
7. Durada del Contracte: 1 any.
8. Pròrroga del Contracte: Anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor Estimat del Contracte: 18.117,60 € (IVA exclòs).
10. Adjudicació: Pendent.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis de suport tècnic per a l’organització dels actes del programa Amgen Transferciència de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Quadre de característiques tècniques
d. Plec de clàusules particulars
e. Plecs de prescripcions tècniques

 

Adjudicació: Resolta.

Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a l’edifici d’oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) - 7 de juny de 2022.

1. Títol: servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a l’edifici d’oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
2. Codi CPV: 50600000-2
3. Data límit de presentació d’ofertes: dimarts 7 de juny de 2022.
4. Pressupost de la licitació:

PARTIDA FIXA:

PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ

Valor sense IVA 18 MESOS

CONTRACTE SERVEIS MANTENIMENTS SEGONS PLEC

18.750,00
IVA 3.937,50
Total 22.687,50

PARTIDA ALÇADA

PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ ACTUACIONS FORA DEL SERVEI DE MANTENIMENT
Valor del cost sense IVA 18 MESOS per reparacions i intervencions addicionals al servei de manteniment previst als plecs 5.000,00
IVA 1.050,00
Total 6.050,00

5. Data de publicació: 23 de maig de 2022.
6. Procediment: obert ordinari.
7. Durada del contracte: : 18 mesos.
8. Pròrroga del contracte: possibilitat pròrroga anual fins a un màxim de 3.
9. Valor estimat del contracte: 150,00 € (IVA no inclòs), 86.091,50 € (IVA inclòs)
10. Adjudicació: pendent.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació del servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a l’edifici d’oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars
d. Annex planificació temporal manteniment

Adjudicació: Resolta.

Subministrament d’un equip multifuncional digital làser a color A3/A4 en la modalitat de “rènting” amb manteniment per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) - 20 de maig de 2022.

1. Títol: Subministrament d’un equip multifuncional digital làser a color A3/A4 en la modalitat de “rènting” amb manteniment per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
2. Codi CPV: 30120000-6.
3. Data límit de presentació d’ofertes: divendres 20 de maig de 2022.
4. Pressupost de la licitació:

PARTIDA FIXA

Pressupost màxim licitació quota fixa “rènting” que inclou el servei de manteniment
Periodicitat Mensual Anual 5 anys
Import 148,50 € 1.782,00 € 8.910,00 €
IVA 31,19 € 374,22 € 1.871,1 €
Total 179,69 € 2.156,22 € 10.781,1 €

PARTIDA ALÇADA

Pressupost màxim cost còpia
Tipus còpia / import Cost unitari màxim còpia Cost màxim previst anual * 5 anys  (IVA exclòs) 5 anys (IVA inclòs)
Blanc i negre 0,008703 €/còpia 214,73 € 1.073,65 €
Color 0,053434 €/còpia 1.909,36 € 9.546,79 €
Total 10.620,44€ 12.850,73€

*El càlcul del pressupost per còpia s’ha realitzat a partir del preu per còpia establert, en relació amb el nombre de còpies realitzades en l’exercici 2021, en blanc i negre (24.673 còpies realitzades), i en color (35.733 còpies realitzades).

5. Data de publicació: 3 de maig de 2022.
6. Procediment: obert simplificat i sumari.
7. Durada del contracte: 5 anys.
8. Pròrroga del contracte: no.
9. Valor estimat del contracte: 19.530,44 € (IVA no inclòs) 23.631,83 € (IVA inclòs)
10. Adjudicació: pendent.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació del subministrament d’un equip multifuncional digital làser a color A3/A4 en la modalitat de “rènting” amb manteniment per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Resolta.

Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 6 d'octubre de 2021.

1. Títol: Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
2. Codi CPV: 79714000-2 i 79710000-4.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 22 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: a. Lot 1: Pressupost màxim anual de 42.000,00€ (IVA exclòs) a raó del preu màxim unitari de 21,00 € (IVA exclòs); i b. Lot 2: 600,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 5 d’octubre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del contracte: 1 any.
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 3 anys més.
9. Valor estimat del contracte: a. Lot 1: 168.000,00 €; b. Lot 2: 2.400,00 €.
10. Adjudicació: pendent.
11.Observacions: subrogació de personal.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis de vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de l’FCRI
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Resolta lot 1  i lot 2.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) - 20 de setembre de 2021.

1. Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).
2. Codi CPV: 90919200.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 06 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: 48.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 20 de setembre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del contracte: 1 any.
8. Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 3 anys més.
9. Valor Estimat del contracte: 192.000,00 € (IVA exclòs).
10.Adjudicació: pendent.
11.Observacions: subrogació de personal.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis de neteja de les oficines de l’FCRI
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Resolta.

Servei d’auditoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmics 2022, 2023 i 2024 - 15 de setembre de 2021.

1. Títol: Servei d’Auditoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmics 2022, 2023 i 2024.
2. Codi CPV: 79212000-3.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 01 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: 28.500,00 € (IVA exclòs).
5. Data de Publicació: 15 de setembre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del Contracte: 3 anys
8. Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor Estimat del Contracte: 47.500,00 € (IVA exclòs).
10. Adjudicació: Pendent.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis d’auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Resolta.

Servei de Telefonia i transmissió de dades per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de Telefonia i transmissió de dades per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 64210000-1
3. Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2020 a les 12:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 35.000,00 (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 12 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 3 anys
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 58.334,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació:Resolta.

Servei de Gestió de llicències Microsoft per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de Gestió de llicències Microsoft per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 48218000
3. Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2020 a les 12:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 14.850,00 (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 12 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 3 anys
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 24.750,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: Resolta.

Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 6 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 50600000-2
3. Data límit de presentació d’ofertes: 24 de novembre de 2020 a les 13.00 hores.
4. Pressupost de la licitació: : 8.000,00 €(IVA exclòs).
5. Data de publicació: 6 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 1 any
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 4 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 40.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: Resolta.

Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web - 15 de maig de 2020.

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web.
2. Codi CPV: 72413000-8
3. Data límit de presentació d’ofertes: 1 de juny de 2020 fins a les 14:00 hores. Avís: atès que el dia 1 de juny és festiu –segona pasqua- es comunica als licitadors que s’amplia el termini de presentació d’ofertes fins al dia 2 de juny a les 14:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 15 de maig de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 2 anys
8. Pròrroga del contracte: NO.
9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques
b. Quadre característiques tècniques
c. Plecs clàusules particulars
d. Identitat visual Stemarium

Adjudicació: Resolta.

Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web - 10 de febrer de 2020

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web.
2. Codi CPV: 72413000-8
3. Data límit de presentació d’ofertes: 2 de març de 2020 fins a les 14:00 hores
4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 10 de febrer de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 2 anys
8. Pròrroga del contracte: NO.
9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Incoació d’inici d’expedient
b. Annex – plec de prescripcions tècniques
c. Quadre característiques tècniques
d. Plecs clàusules particulars
e. Identitat visual Stemarium

Adjudicació: Resolta.

Servei d’assessorament jurídic per a la Fundació - 22 de novembre 2019

1. Títol: Servei d’Assessorament Jurídic per a la Fundació.
2. Codi CPV: 79111000-5
3. Data límit de presentació d’ofertes: 9 de desembre fins a les 14:00 hores
4. Pressupost de la licitació: 14.500,00€ (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 22 de novembre
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 1 any
8. Pròrroga del contracte: Anual fins un màxim de 4 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 72.500,00€ (IVA exclòs).

Documentació:
a. Anunci perfil
b. Incoació d’inic d’expedient
c. Annex – plec de prescripcions tècniques
d. Quadre característiques tècniques
e. Plecs clàusules particulars

Adjudicació: Resolta.

Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Codi CPV: 50600000-2
Pressupost de la licitació: 8.600,00 (IVA exclòs)
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018
Procediment: Obert.
Durada del Contracte: 1 any.
Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 25.800,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolta.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 14 de desembre de 2018

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Codi CPV: 90919200-4
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de novembre de 2018
Pressupost de la licitació: 44.700,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 29 de novembre de 2018

Procediment: obert.
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 136.121,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent.
Observacions: Subrogació de Personal

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolta.

Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Codi CPV: 79714000-2 i 79710000-4
2 LOTS
Pressupost de la licitació:
a. Lot 1: Preu unitari, 41.710,50 € (IVA exclòs).
b. Lot 2: Lot 2: 533,38 € (IVA exclòs).
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018
Procediment: Obert.
Durada del Contracte: 1 any.
Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 128.594,64 € (IVA exclòs):
a. Lot 1: 126.994,50 €
b. Lot 2 Lot 2: 1.600,14 €
Adjudicació: Pendent
Observacions: subrogació del personal.

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolt lot 1/ Resolt lot 2.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Codi CPV: 90919200-4
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Pressupost de la licitació: 42.500,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018

Procediment: obert.
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 129.421,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent.
Observacions: Subrogació de Personal

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques


Adjudicació: Resolta.

Servei d’Autoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmic 2017, 2018 i 2019 - 29 de juny de 2017

Títol: Servei d’Autoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmic 2017, 2018 i 2019. 
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de Juny de 2017
Import de la licitació: 40.000,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 8 de Juny de 2017.

Empreses convidades:
a. BDO
b. FAURA CASAS
c. AUREN
Procediment: Negociat amb Publicitat.
Durada del contracte: 3 anys.
Pròrroga del Contracte: Anual fins un màxim de 3 anys més.
Valor estimat del Contracte: 80.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques.


Adjudicació: Resolta.

Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14 - 4 d’abril de 2017

Títol: Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14
Data límit de presentació d’ofertes: 10 d’Abril de 2017
Import de la licitació: 8.500,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 4 d’abril de 2017

Empreses convidades:
a. SALVANS (Ricoh Corparate Partner)
b. TELECON (Ricoh Partner)
c. REPRISE ( Xerox Partner)
Procediment : Negociat amb Publicitat.
Termini d’execució: 10 dies

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques.


Adjudicació: Resolta.

Contacte Licitacions

Pilar Montero
Directora de Gestió
administracio@fundaciorecerca.cat

Instruccions de contractació

Normativa de contractació